Privacyverklaring

RTC Noord Atletiek dient zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. In deze Privacy policy informeren we de leden van RTC Noord Atletiek over hoe wij dat denken te doen.

RTC Noord Atletiek beschikt over persoonsgegevens van haar leden met het specifieke doel een ordelijke administratie van de stichting te kunnen voeren, en over de sportieve prestaties van de stichting te kunnen communiceren. Het kan zijn dat persoonsgegevens voor dit doel met derde partijen worden gedeeld (zoals een ledenadministrateur, webmaster of RTC Noord). Met zulke derden zal RTC Noord Atletiek afspraken maken over de bescherming van uw persoonsgegevens. De stichting zal in algemene zin bewaken dat uw persoonsgegevens niet voor andere doelen dan waarvoor zij verzameld zijn worden gebruikt.

Besturen, commissies en medewerkers van RTC Noord Atletiek spannen zich in om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RTC Noord Atletiek spant zich in zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat RTC Noord Atletiek in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt zoals beschreven in dit document;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U om uitdrukkelijke toestemming vraagt als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen neemt zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijst en deze rechten respecteert.

Als stichting is RTC Noord Atletiek verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover u deze aan de vereniging ter beschikking heeft gesteld. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of over privacy in het algemeen, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden of leveranciers

Persoonsgegevens van leden of leveranciers worden door RTC Noord Atletiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over wat er gebeurt binnen RTC Noord Atletiek (nieuwsbrieven, mail, website);
 • Het versturen van uitnodigingen;
 • Communicatie met school
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RTC Noord Atletiek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam (roepnaam);
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer (atleet en ouders/verzorgers);
 • E-mailadres (atleet en ouders/verzorgers);
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Plaats;
 • Rekeningnummer (naam en plaats rekeninghouder);
 • Akkoord met automatisch incasso;
 • Fase, Categorie, Onderdeel
 • Pasfoto;
 • School, klas;
 • Lidmaatschapsnummer/licentienummer

Uw persoonsgegevens worden door RTC Noord Atletiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna worden persoonsgegevens 2 jaar en de financiële administratie voor maximaal 7 jaar bewaard.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden en/of relaties

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door RTC Noord Atletiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze verstrekking van persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming en/of bevestiging via een e-mail.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RTC Noord Atletiek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Plaats;
 • Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door RTC Noord Atletiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat u beschouwd wordt als een geïnteresseerde en/of relatie.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door RTC Noord Atletiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan een arbeidsovereenkomst, werkzaamheden of inhuurcontract.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst of het inhuurcontract.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RTC Noord Atletiek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Plaats;
 • Legitimatie;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door RTC Noord Atletiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst of contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan RTC Noord Atletiek verstrekt kunnen met derde partijen worden gedeeld als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt RTC Noord Atletiek op dit moment gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de kleding;
 • Het gebruik van het softwarepakket en website van de leverancier Silverstone Studio;

RTC Noord Atletiek verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst afgesloten is. Met deze partijen (verwerkers) worden afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal RTC Noord Atletiek de door u verstrekte gegevens niet met andere partijen delen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is wanneer de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij de vereniging opvraagt. In een dergelijk geval is RTC Noord Atletiek verplicht medewerking te verlenen. Ook kan de vereniging persoonsgegevens delen met derden indien u de vereniging hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

RTC Noord Atletiek verstrekt enkel en alleen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn binnen de EU.

Minderjarigen

RTC Noord Atletiek verstrekt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

RTC Noord Atletiek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

RTC Noord Atletiek neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

 • Alle personen die namens RTC Noord Atletiek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • RTC Noord Atletiek hanteert gebruikersnamen en wachtwoorden op haar systemen;
 • RTC Noord Atletiek pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • RTC Noord Atletiek maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • RTC Noord Atletiek test en evalueert deze maatregelen regelmatig;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke RTC Noord Atletiek van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. RTC Noord Atletiek kan u vragen om u te legitimeren voordat gehoor kan worden gegeven aan voornoemde verzoeken. Indien RTC Noord Atletiek uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen dan in alle redelijkheid met u tot een oplossing te komen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Policy RTC Noord Atletiek nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

RTC Noord Atletiek
voorzitter@rtcnoordatletiek.nl